tel.: +420 596 322 020, email: cruservis@cruservis.cz, další kontakty
CRU Servis s.r.o. - KARVINÁ
Úvodní stranaNaše službyNaše službyDíly a přislušenstvíDíly a přislušenstvíPrůvodciPrůvodceO Bosch Car ServiceO BCS

BOSCH MOBILITY ASSISTANCE

EXKLUZIVNĚ PRO VÁŠ VŮZ DOMA I V ZAHRANIČÍ !

Autoservisy v servisní síti Bosch Car Service nabízí od 1. ledna 2005 službu pro své věrné zákazníky - Bosch Mobility Assistance.

Záruka mobility Bosch Mobility Assistance je komplexní asistenční služba motoristům non-stop 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. S kartou mobility nezůstane řidič na svých cestách sám bez pomoci a zajistí si klid pro jízdu u nás i v zahraničí.

Naše firma tuto službu hojně využívá pro své stálé zákazníky, kteří ji mají zdarma.

Výhody pro motoristy
Bezplatná pomoc zásahového servisního vozidla na místě poruchy ke zpojízdnění vozidla
Bezplatný odtah vozidla k nejbližšímu autoservisu Bosch Car Service
Náhradní vozidlo, návrat domů, uložení vozidla, náhradní ubytování, přivezení vozidla
Jistota při cestách do zahraničí

Podmínky pro platnosti záruky mobility jsou:

1. Stáří vozidla max.10 let od první registrace

2. Najeto max.200 000 km

3. Provedení servisní prohlídky u servisního partnera Bosch Car Service. Inspekční servis se vyplatí! Získaná záruka mobility Bosch Mobility Assistance se vyplatí dvojnásob! Řidič si pro svůj vůz zajistí příjemný a nekomplikovaný provoz.

Úplný rozsah služeb a bližší informace jsou uvedeny v Podmínkách Bosch Mobility Assistance. Telefonní seznam Bosch Mobility Assistance.


Postup při poskytování služby Assistance

1) Žádost zákazníka BOSCH o pomoc při poruše Vozidla musí být v České republice oznámena na
dispečink ÚAMK v Praze, při poruše v zahraničí na dispečink ÚAMK ? při jednání v české řeči,
příp. v místním nebo některém ze světových jazyků na centrálu místního provozovatele služeb v příslušné zemi.
Uživatelům vozidel pracovníků BOSCH je v těchto případech v České republice k dispozici telefonní číslo
261 104 555 na hlavní centrálu služeb ÚAMK v Praze.
Ze zahraničí je to telefonní číslo (00 nebo +) 420 261 104 555. Dispečink se ozve jako ?BOSCH MOBILITY ASSISTANCE?.


2) Po obdržení žádosti se příslušný dispečer (místní provozovatel služeb přesvědčí, zda osoba požadující službu či výhodu je oprávněným uživatelem služeb ?Bosch Mobility Assistance? - vyžádá si následující údaje:
   a) Registrační číslo asistenční samolepky ?Bosch Mobility Assistance? a dobu platnosti krytí,
   b) Data o vozidle (jeho značku, typ, model, barvu, SPZ),
   c) Jméno uživatele vozidla, příp. další údaje o něm,
   d) Místo poruchy (s event. Bližším popisem),
   e) Charakter poruchy a její souvislosti (o formě možné pomoci),
   f) Příp. informace o posádce (počtu osob atp.)

3. Dispečink ÚAMK (nebo místní provozovatel služeb) pak zabezpečí realizaci potřebné pomoci, zásah nebo službu podle stanovených standardů kvality.

4. Při konkrétním provádění služeb či poskytování výhod se na požádání vykonávajících pracovníků musí
uživatel vozidla prokázat vylepenou platnou asistenční samolepkou ?Bosch Mobility Assistance?.
Mimo vozidlo se prokáže údaji o svém zařazení do asistenčních služeb vypsanými v záhlaví . Registrační
číslo této samolepky a SPZ vozidla budou uváděny na všech zúčtovacích dokladech o provedení služeb
v rámci realizace programu Bosch Mobility Assistance. Doklady o provedení služeb musí také být potvrzeny uživatelem vozidla, pro něhož byla pomoc, služba či výhoda poskytnuta.

5. Asistence se poskytuje podle místní disponibility, zejména pokud jde o doby realizace zásahu.
Ve všech případech však budou dodrženy evropské standardy kvality.

6. ÚAMK neodpovídá za vady prováděných služeb, jestliže jejich řádné provedení vylučují okolnosti nezávislé na vůli ÚAMK, zejména vliv vyšší moci, změna právních předpisů, rozhodnutí orgánů veřejné správy,
výjimečný stav, výbuch, pirátství, nukleární a radioaktivní účinky, válka apod.

7. ÚAMK nekryje služby poskytnuté při řešení důsledků havárie, požáru a vandalismu (dispečink ÚAMK
může pomoc zajistit, ale uživatel vozidla je povinen její výkon na místě uhradit). Rovněž poruchy nebo jiné nedostatky vzniklé na vozidle v důsledku účasti uživatele ve sportovních soutěžích nebo zkouškách (trénincích) nebo způsobené záměrným počínáním uživatele, nejsou ÚAMK kryty.

8. ÚAMK také neodpovídá za další škody, které vznikly v souvislosti s poruchou, zejména za majetkovou újmu, nemajetkovou újmu (poškození zdraví) a ušlý zisk uživatele vozidla.

9. Jakékoliv platby, které nejsou výslovně zahrnuty do sjednaného rozsahu asistence,
nebudou ze strany ÚAMK hrazeny.

10. ÚAMK dále nekryje poruchy, nehody nebo selhání přívěsů. Zároveň nejsou kryty škody na vozidle, vzniklé z důvodů tažení jiného motorového nebo přípojného vozidla.

 

Přehled a rozsah služeb programu asistenčního krytí ?Bosch Mobility Assistance?

Vozidla klientů sítě Bosch Car Service na území České republiky, zařazená do programu asistenčního krytí ?Bosch Mobility Assistance? a jejich posádky budou moci využívat na území České republiky a v zahraničí bezplatně následující služby:

A Služba dispečinku ÚAMK (na linkách 261 104 555, resp. 00 420 261 104 555)
Organizace pomoci v případě nepojízdnosti vozidel uživatelů v České republice a na území Evropy
(viz smlouva) 24 hodin denně, 365 dnů v roce. V případech služeb zařazených do programu ?Bosch Mobility Assistance? také poskytování garance jejich finančního krytí. Požadavky na služby nezařazené do programu nebo přesahující svou cenou limity uvedené u jednotlivých služeb, dispečink ÚAMK rovněž převezme
a zorganizuje, avšak uživatel vozidla (a posádka) je uhradí na místě jejich provedení.

B Oprava na místě (?Silniční služba?)
Bezplatná pomoc zásahového servisního vozidla na místě poruchy ke zpojízdnění vozidla. Pomoc zahrnuje rovněž zásah v případě poruch některých zařízení tvořících povinné vybavení vozidel (stěračů,
bezpečnostních pasů, potkávacích, směrových a obrysových světel vozidla).
Asistence bude poskytnuta na veřejných vozovkách nebo na stanovišti uživatele. V terénu (např. u vozidel typu off road) jen v případě, pokud je k vozidlu přístup možný a právně přípustný. Výkon služby zahrnuje
příjezd a odjezd servisního vozidla a práci mechanika. Dodané díly a materiál hradí uživatel vozidla.

C Odtah
Ve všech případech poruchy vozidla, které nemohlo být zpojízdněno zásahem silniční služby, zorganizuje ÚAMK bezplatný převoz vozidla speciálním odtahovým vozidlem k dílenské opravě, a sice:
         - Do okruhu 50 km do vhodné dílny Bosch Car Service;
         - Pokud by byla vzdálenost dílny Bosch Car Service dále než 50 km, bude vozidlo převezeno do
           nejbližšího autorizovaného servisu dané značky.
V případě poruchy vozidla s připojeným vlekem, bude tento vlek s nepojízdným vozidlem na žádost uživatele odtažen do stejného servisu, avšak uživatel tuto službu uhradí na místě jejího provedení.

D Přechodné uložení vozidla
V případech, kdy nebude možno nepojízdné vozidlo předat bezprostředně do výše uvedených dílenských servisů, bude toto přechodně uloženo do zabezpečeného prostoru do doby další manipulace s ním, maximálně však na 3 dny.

E Náhradní vozidlo
V případě že vozidlo nemůže být opraveno v témže dnu, bude uživateli na dobu trvání opravy, maximálně
však na 3 dny zabezpečeno zapůjčení náhradního vozidla. ÚAMK uhradí přímé náklady zapůjčení vozidla (nehradí náklady jeho provozu) maximálně do výše 50,- EUR.

F Pokračování v cestě / Návrat domů
V obdobném případě jako výše zajistí ÚAMK finanční krytí jízdy (letu) uživatele vozidla a jeho posádky (maximálně dalších 8-mi osob) do původního ověřeného cíle cesty nebo do místa jeho trvalého bydliště.
Všichni z posádky vozidla by měli použít shodných služeb. ÚAMK uhradí náklady služby přímo dopravním společnostem, v případě nemožnosti uhradí dodatečně takto vzniklé výdaje uživatele a posádky maximálně do výše 350,- EUR na osobu. Součástí služby je převoz uživatele a posádky vozidla na stanici (letiště)
užitého dopravního prostředku, ÚAMK hradí náklady tohoto převozu do výše maximálně 50,- EUR.

G Zabezpečení náhradního ubytování
V obdobném případě jako výše ÚAMK zorganizuje na nutnou dobu provádění opravy vozidla pro uživatele (resp. Posádku vozidla), nejdéle však na 3 noci ubytování v hotelu. Náklady budou uhrazeny přímo hotelu, pokud to nebude možné, budou uhrazeny dodatečně uživateli vozidla. Součástí služby je převoz uživatele
a posádky vozidla do hotelu, ÚAMK hradí náklady převozu maximálně do výše 50,- EUR.

H Přivezení opraveného vozidla.
ÚAMK uhradí uživateli cestovní náklady jízdy pro opravené vozidlo. Hrazeny budou náklady pro jednu osobu. Maximální výše hrazených nákladů bude činit 350,- EUR.

I Převoz neopravitelného vozidla do ČR, event. jeho šrotace
Pokud nebude možné v zahraničí vozidlo s poruchou opravit, dispečink ÚAMK zorganizuje jeho převoz do servisní dílny Bosch Car Service nebo do autorizovaného značkového servisu nejbližšího bydliště uživatele vozidla v ČR. V případě neekonomičnosti tohoto postupu zajistí sešrotování vozidla v zahraničí (uhradí náklady v souvislosti s celními formalitami takového postupu). Služba bude poskytnuta bezplatně
maximálně do hodnoty 400,- EUR.

J Poskytování dopravních a mototuristických informací
Na telefonickou žádost uživatele (na lince 1230 s další nabídnutou předvolbou) mu budou poskytnuty zdarma dopravní a mototuristické informace z ČR a Evropských zemí.

K Využití systému ÚAMK RECOMMENDED
Prostřednictvím identifikace budou moci uživatelé vozidel využívat na území České republiky ubytovacích, stravovacích a relaxačních služeb systému ÚAMK RECOMMENDED, jejichž aktuální seznam a spojení je uvedeno na internetových stránkách ÚAMK: www.uamk.cz

Vítejte ve svém Bosch Car Service

Vaše vozidlo je u nás v dobrých rukách. S více než 17.000 autoservisy Bosch Car Service ve více než 150 zemích jsme celosvětově největší nezávislou sítí autoservisů.

Spolupracujeme se společností Bosch a využíváme know-how a vybavení celosvětově největšího dodavatele náhradních dílů pro automobily. Skoro všechny renomované značky využívají ve svých nejnovějších modelech díly a technologie společnosti Bosch. Jako autoservis pro všechny značky vozidel zvládá Bosch Car Service a jeho vyškolení technici nejmodernější technologie vozidel a vždy dokážou zajistit provedení údržby, přípravy na technickou kontrolu, překontrolování vozidla, diagnostiku elektronických systémů a všechny další opravy vozidel.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Vybrané služby
Bosch Car Service
Navštivte nás na

YouTube YouTube   Facebook Facebooku   Google + Google +

CRU Servis s.r.o., Bohumínská 373/7, Karviná - Staré Město, 733 01, GPS: 49°51'53.438"N, 18°30'57.751"E
tel.: +420 596 322 020, email: cruservis@cruservis.cz, kontaktní formulář
Toplist